DENDERMONDE

 Hoogveld 12, 9200 Dendermonde
 0475 / 81 94 66
  info@Huurmij.in

Algemene Info:

Afhalen kan van maandag tot vrijdag vanaf 8 uur tot 17 uur.
Zaterdag vanaf 8 uur tot 12 uur
Wagen terug binnen voor 00 uur.
Prijzen exclusief brandstof/BTW, Extra km → 0,25 €/km
 Terug naar startpagina

Algemene Voorwaarden


 1. De huurder erkent op het ogenblik van ondertekening een exemplaar van de huurovereenkomst te hebben ontvangen.
 2. De huurder dient het gehuurde voertuig te gebruiken als een goed huisvader en mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen van toepassing terzake. De huurder verklaart uitdrukkelijk in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, en niet vervallen van het recht tot sturen.
 3. Behoudens andersluidende vermelding op de huurovereenkomst, erkent de huurder het gehuurde goed in goede staat (zowel mechanisch als m.b.t. carrosserie) en zonder enige zichtbare gebreken te hebben ontvangen, en verbindt hij zich ertoe het gehuurde goed in dezelfde staat terug te bezorgen.
 4. De huurder van een voertuig erkent van alle boorddocumenten en alle toebehoren door de wet vereist, in bezit te zijn gesteld op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst.
 5. De huurder behoudt zich het recht voor om het gehuurde voertuig op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande verwittiging en zonder dat dit tot enige vergoeding lastens de verhuurderaanleiding kan geven, terug in bezit te nemen, indien de huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, overtreedt. De zich in het gehuurde voertuig bevindende goederen worden geacht in eigendom toe te horen aan de huurder, welke er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat deze geÏndividualiseerde goederen vanaf dat ogenblik in pand zijn gegeven aan de verhuurder, en kunnen worden verzilverd mits naleving van de wettelijke vereisten, dan wel mits onderling akkoord.
 6. Buiten de vooraf geregistreerde bestuurder (die, behoudens andersluidende vermelding op de huurovereenkomst, enkel de huurder zelf is) is geen enkele andere persoon bevoegd het gehuurde voertuig te besturen. Wordt het gehuurde goed toch bestuurd door een niet vooraf geregistreerde bestuurder, blijft de huurder contractueel aansprakelijk voor alle schade en alle vorderingen die hiertoe aanleiding zouden kunnen geven (huurschade, achterstallige huurgelden,…). De natuurlijke persoon die namens een rechtspersoon een huurovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die de rechtspersoon aan de verhuurder verschuldigd is.
 7. In geval van diefstal dient de huurder de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen en dient de huurder de sleutels van het gehuurde voertuig onmiddellijk aan de verhuurder terug te geven. Indien er geen sleutels kunnen worden afgegeven, is de huurder gehouden de verhuurder te vergoeden voor de geleden schade (nieuw voertuig,inverkeersstelling,…)
 8. Bij ieder (verkeers)ongval, zelfs al is er geen schade en/of zelfs al is de huurder niet aansprakelijk, is de huurder verplicht een ongevalaangifte volledig in te vullen en een proces-verbaal door de politie te laten opmaken, en dit binnen de 48 uur ter kennis te brengen aan de verhuurder (die hiervan een bewijs van kennisname zal ondertekenen). Doet de huurder dit niet, is hij ten opzichte van de verhuurder contractueel aansprakelijk voor de door de verhuurder geleden schade aan het verhuurde voertuig (alsof hij zelf het verkeersongeval zou hebben veroorzaakt).
 9. De huurder erkent ervan in kennis te zijn gesteld dat de verhuurder met betrekking tot de door hem verhuurde voertuigen niet beschikt over een omniumverzekering. Schade aan het gehuurde voertuig veroorzaakt door de huurder, door een niet vooraf geregistreerde bestuurder of door een derde waarbij door de huurder geen ongevalaangifte werd ingevuld en geen proces-verbaal door de politie werd opgesteld dan wel niet binnen de 48 uur aan de verhuurder werd ter kennis gebracht, dient door de huurder persoonlijk te worden gedragen.
 10. In geval van totaal verlies bij een (verkeers)ongeval waarvoor de huurder dan wel de niet vooraf geregistreerde bestuurder aansprakelijk is, of waarvoor door de huurder geen ongevalaangifte werd ingevuld en geen proces-verbaal door de politie werd opgesteld, dan wel door de huurder niet binnen de 48 uur aan de verhuurder ter kennis gebracht, wordt de door de huurder aan de verhuurder verschuldigde vergoeding bepaald door een offerte van een nieuw voertuig indien het gehuurde voertuig op het ogenblik van het (verkeers)ongeval nog niet ouder is dan 1 jaar. In geval van totaal verlies van een voertuig ouder dan één jaar of in geval van schade zonder dat deze totaal verlies van het voertuig heeft (ongeacht de leeftijd van het gehuurde voertuig), is zowel de huurder als de verhuurder akkoord dat de schade wordt bepaald door volgend expertisebureau: ‘DEKRA AUTOMOTIVE, Port Arthurlaan 16 te 9000 GENT’. Dit expertisebureau zal ook bepalen of een voertuig al dan niet ‘totaal verloren’ is.
 11. Bij vaststelling van schade door de verhuurder op moment van teruggave en met het oog op het tegensprekelijk vaststellen ervan, deelt de verhuurder (minstens 8 dagen van tevoren) aan de huurder per aangetekend schrijven datum, plaats en uur mee waarop de vaststelling door de deskundige zullen worden verricht. Indien de huurder niet aanwezig is, zullen de vaststellingen toch worden geacht tegensprekelijk te zijn vastgesteld. Indien het vakje ‘staat van het voertuig bij aankomst vaststelling’ niet is ingevuld, houdt dit niet in dat er geen schade werd vastgesteld, tenzij het vakje door de verhuurder werd afgetekend.
 12. Bovenop deze eigen schade is de huurder, wanneer deze (dan wel de persoon waarvoor hij contractueel objectief aansprakelijk is) voor het (verkeers)ongeval aansprakelijk is, gehouden tot het betalen van het op de huurovereenkomst vermelde ‘forfaitaire schade bovenop eigen schade (franchise WAM-aansprakelijkheid, administratiekosten,…).
 13. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens de verhuring aan derden werd toegebracht door het gebruik van het gehuurde goed door de huurder. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het gehuurde goed.
 14. De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde goed of door opzet of grove schuld van de verhuurdr. Tevens is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van de verhuurder kan nimmer het verschuldigde factuurbedrag te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifiek geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
 15. Alle schade die aan het gehuurde voertuig wordt veroorzaakt door het verkeerd gebruik van brandstof (benzine of diesel) is uitsluitend ten laste van de huurder.
 16. De huurder is verplicht om dagelijks het olie- en waterniveau van het voertuig te controleren en dit, indien nodig, bij te vullen, bij gebreke waaraan de hieruit voortvloeiende schade aan het gehuurde voertuig door de huurder verschuldigd is aan de verhuurder.
 17. De door de verhuurder verhuurde voertuigen zijn voorzien van een opvolgsysteem, welke gegevens (lokalisatie, gereden kilometers,…) door de verhuurder (BVBA SCHELDEROUTE, met zetel te 9220 Hamme, Baantje 30/1) kunnen en zullen worden verwerkt. De huurder gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord, alsook dat de uitprint van dit systeem waar nodig door de verhuurder voor gerechtelijke doeleinden kan worden gebruikt.
 18. De bestuurder is als enige aansprakelijk voor veroordelingen, retributies, bekeuringen, etc. wegens door hem/haar gepleegde inbreuken op de verkeersregels (ongeacht door welke overheid de verkeerregels werden uitgevaardigd en ongeacht door welke overheid de overtreden norm werd opgelegd).
 19. De huurovereenkomst gaat in op de in de huurovereenkomst in het vakje ‘vertrek’ bepaalde datum en wordt aangegaan tot en met op de huurovereenkomst in het vakje ‘verwachte aankomst’ vermelde termijn. Bij teruggave wordt de datum en het uur vermeld op de huurovereenkomst in het vakje ‘aankomst’, dat door beide partijen op moment van aankomst wordt ondertekend. Wordt het vakje ‘verwachte aankomst’ niet ingevuld, dan is de huurovereenkomst voor onbepaalde duur.
 20. Indien de huurder het gehuurde goed niet terugbrengt op de contractueel bepaalde datum, is de verhuurder gerechtigd, bovenop de verbruiksvergoeding die evenveel bedraagt als de contractueel bepaalde huurprijs inclusief BTW, en die loopt vanaf de dag volgend op de contractueel bepaalde datum van teruggave tot en met de dag van teruggave zoals die blijkt uit de datum van aankomst vermeld op de huurovereenkomst , een forfaitaire vergoeding van 250,00 euro te factureren. In geval van laattijdige teruggave heeft de verhuurder het recht het gehuurde voertuig op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande verwittiging en zonder dat dit tot enige vergoeding lastens de verhuurder aanleiding kan geven, terug in bezit te nemen. In geval de huurder het gehuurde goed terugbrenft naar de maatschappelijke zetel van de verhuurder, zonder dat de huurder dit daadwerkelijk in ontvangst neemt, blijft hij gedurende 48 uur aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging. De verhuurder dient in dit geval de huurder binnen 24 uur (na de termijn van 48uur) hiervan in kennis te stellen, hetzij telefonisch, hetzij per sms of mail.
 21. Wordt een huurovereenkomst aangegaan voor meerdere maanden, zal de huurder elke maand een voorfacturatie ontvangen gelijk aan de contractuele bepaalde maandelijkse huurprijs.
 22. Wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een termijn die zes maanden niet overstijgt, is de verhuurder bij contractuele wanprestatie in hoofde van de huurder gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 1 maand huur, ongeacht de datum waarop de wanprestatie werd begaan.
 23. Wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een termijn die zes maanden overstijgt, is de verhuurder bij contractuele wanprestatie in hoofde van de huurder gerechtigd op en forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 3 maanden huur, ongeacht de datum waarop de wanprestatie werd begaan.
 24. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verhuurder, dan wel door overschrijving op de op de huurovereenkomst vermelde DEXIA-rekening, tenzij anders werd bedongen op de factuur.
 25. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, vanaf de factuurdatum tot de datum van algehele betaling. Tevens wordt bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag het factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire en onverminderbare vergoeding van 15% met een minimum van 125,00 euro. “ In geval van niet-nakoming van een op Huur Mij rustende hoofdverplichting is Huur Mij eenzelfde intrestvoet en eenzelfde schadebeding verschuldigd aan de klant-consument.” , ingaand de 30ste dag volgend op het aangetekend schrijven van de huurder hiertoe.
 26. Klachten inzake de factuur dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de inhoud van de factuur door de huurder is aanvaard.
 27. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de verhuurder, kan de huurder geen enkele schuldvergelijking inroepen, welke ook de rechten of vorderingen zijn op basis waarvan de huurder schuldvergelijking wil doen gelden; De verhuurder daarentegen kan van zijn kant wel schuldvergelijking inroepen.
 28. De verhuurder heeft een retentierecht op alle goederen van de huurder die in haar bezit zijn, zelfs al vertonen deze geen (economische) samenhang met de vordering van de verhuurder.
 29. Betwistingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien, ongeacht van welke aard ze ook mogen zijn, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de verhuurder. De verhuurder kan een gerechtelijke procedure eveneens voor de rechtbanken bevoegd op basis van de woonplaats van de huurder, opstarten.

Ondergetekende huurder verklaart uitdrukkelijk bij ondertekening van huidige                                                                                                              De Huurder

overeenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden (welke ook                                                                                                                        (handtekening)

uithangen op de maatschappelijke zetel van de verhuurder te hebben

ontvangen en deze integraal en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Schelderoute BVBA,Baantje 30 bus1 te 9220 Hamme, BTW BE 0477.330.862/ Huur mij BVBA,Hoogveld 12 te 9200 Dendermonde, BTW BE 0842.660.774/T. 0475.81.94.66/F. 052.47.45.79/e-mail info@huurmij.in